fbpx

บทความ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Create Date | 14 ธันวาคม, 2019 1227 Views

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ‘เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย’

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า ‘เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย’

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็ก ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็ก ๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรม ในแต่ละชุมชนเพื่อเด็ก ๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ

.

รัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.2563 ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย พร้อมเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย

.ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กในปีต่าง ๆ ดังนี้

  • พ.ศ.2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
  • พ.ศ.2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
  • พ.ศ.2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
  • พ.ศ.2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
  • พ.ศ.2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนเองไปร่วมงานได้

สัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ 2563

         ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

Posted in บทความ

บทความ