fbpx

ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ

ทพญ.ณัฐณิชา พงษ์ไพโรจน์ (12789)

ทันตกรรมโรคเหงือก / ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

 
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบปี 2555 , ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย