ทพญ.ณัฐณิชา พงษ์ไพโรจน์

ทพญ.ณัฐณิชา พงษ์ไพโรจน์ (14474)

ทันตกรรมโรคเหงือก / ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาวัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร , ปริญญาโท มหาวิทยาวัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร