fbpx

ทพญ. ประภาพร เจิ้ง

ทพญ. ประภาพร เจิ้ง (15103)

ทันตกรรมจัดฟัน

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย