ทพญ. ปวีณา เดือนแจ่ม

ทพญ. ปวีณา เดือนแจ่ม (12761)

ทันตกรรมประดิษฐ์ ฟันปลอม/ทันตกรรมผู้สูงอายุ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1), Thailand , Higher Grad. Dip. In Clin Sc.(Prosthodontics) Chulalongkorn University