ทพญ. ปิยะพัชร์ จิระเวศยารักษ์

ทพญ. ปิยะพัชร์ จิระเวศยารักษ์ (8954)

ทันตกรรมบูรณะ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1), Thailand/Certificate in Operative Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand