ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง

ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง (9751)

ทันตกรรมบูรณะ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2), Thailand/Masters of Science in Dentistry, Indiana University, USA/Certificate in Operative Dentistry, Indiana University, USA