ทพญ. ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชติ

ทพญ. ศุุภรัสมิ์ อังเกิดโชติ (12241)

ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Thailand/Certificate in Orthodontics, New York University, New York, USA/Certificate of completion, Advanced training in Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA/Certificate of Completion, Invisalign,Align Technology, Inc.