ทพญ.สวพร นพวงศ์

ทพญ.สวพร นพวงศ์

ทันตกรรมทั่วไป
 
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน)
  • เวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
  • สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข