ทพ. พิษณุ โพธิจรรยากุล

ทพ. พิษณุ โพธิจรรยากุล (9791)

ศัลยกรรมช่องปาก / ทันตกรรมรากเทียม

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , Thailand/Master of Science Oral Surgery Major Dental Implant/Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery