นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย (3910)

ทันตกรรมรากเทียม

  • ท.บ., พ.บ., ปริญญาเอกแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี), วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี), อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)