บทความ

ประกันสังคม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

Create Date | 27 สิงหาคม, 2019 78116 Views

 


ประกันสังคม ทำฟัน เราเบิกได้กี่ครั้งใน 1 ปี ?

ทางประกันสังคมไม่จำกัดว่าให้เบิกได้กี่ครั้งต่อปี เพราะฉะนั้นหากค่าใช้จ่ายการทำฟันในปีนั้น ๆ ยังไม่ถึง 900 บาท เราก็ยังมีสิทธิ์ยื่นเบิกได้เรื่อย ๆ จนกว่าวงเงินจะครบ 900 บาท โดยวงเงินที่ให้จะเป็นแบบปีต่อปี หากหมดปีนั้นแล้วมีวงเงินเหลือจะโดนหักทิ้งทันที นำไปทบยอดในปีถัด ๆ ไปไม่ได้

 

ประกันสังคม ทำฟันได้ ใครมีสิทธิ์ ?

ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมจะได้รับสิทธิ์ทันตกรรมเลย แต่คนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำฟันประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40 และที่สำคัญคือ จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน โดยจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้ 

ส่วนกรณีที่ ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว แต่ได้ลาออกจากที่ทำงาน ก็ยังสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิประกันสังคมในการทำฟันจะยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก ยังคงได้สิทธิ์ในการทำฟันอยู่

 

ประกันสังคม ทำฟันปลอมได้ไหม 

ทำได้ แต่ต้องสำรองจ่ายและนำหลักฐานไปเบิกเอง  นอกจากประกันสังคมจะให้สิทธิในการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุดแล้ว หากผู้ประกันตนมีการใส่ฟันปลอม จะมีสิทธิ์ได้รับค่าฟันปลอมและค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน 
  – จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  – มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

 2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
  ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
  – ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

 

ประกันสังคมใจดีให้เบิกค่าทำฟันได้นานถึง 2 ปี

ประกันสังคมให้เวลาผู้ประกันตนยื่นขอเบิกค่าทำฟันได้ถึง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการทำฟัน โดยยึดวันที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์เป็นหลัก ถ้ายื่นเรื่องช้ากว่ากำหนดก็จะหมดสิทธิ์ได้รับเงินทันที ที่สำคัญจะต้องเตรียมเอกสารในการขอเบิกเงินทำฟันไว้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) 
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. ใบเสร็จรับเงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 5. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

ซึ่งทางประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทั้ง 11 แห่ง ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนต้องการทราบว่าจะได้รับเงินค่าทำฟันจากประกันสังคมภายในกี่วันนั้น คงกำหนดได้ยากเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น หรือจำนวนผู้มายื่นขอเบิกเงินในช่วงนั้นๆ โดยปกติหากผู้ประกันตนยื่นเอกสารขอเบิกเงินไปที่ประกันสังคมครบถ้วนแล้ว ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะได้รับเงิน

หากเกินกว่า 2 สัปดาห์ไปแล้วยังไม่ได้รับเงิน ให้รีบติดต่อไปที่ประกันสังคมโดยตรงทันที เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่สะดวกที่จะมายื่นขอเบิกเงินด้วยตนเอง ก็สามารถให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ เช่น ญาติ เพื่อน หรือบุคคคลในสถานประกอบการของผู้ประกันตน ขอแค่เอกสารที่ยื่นครบถ้วนก็พอแล้ว

 


เช็คสิทธิ์ประกันสังคมและเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่

โทร. 02-275-3599 ได้ทุกวัน (ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.)
หรือสามารถติดต่อได้ทาง LINE: @theivorydental

Posted in บทความTagged

บทความ