บริการทันตกรรม

สิทธิ์เบิกประกันสังคมทำฟัน

ประกันสังคม

เงื่อนไขการใช้บริการทำฟัน

ผู้ที่ต้องการทำฟันกับสถานบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมบริการ ต้องตรวจสอบอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรมที่อ้างอิงกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี
 2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 1,300 บาท
  • ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไปเบิกได้ไม่เกินวงเงิน 1,500 บาท
 3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 2,400  บาท
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 4,400 บาท

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2562

วิธีขอรับการบริการ หรือ โทร 022753599

 1. กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • เช็คสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • สามารถเข้ารับบริการได้เลย โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย
 2. กรณีที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมบริการ
  • ขอใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
  • นำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนหน้าแรก มายื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์
 3. กรณีขอรับเงินทางธนาคาร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก(ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน(ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)(ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

**หมายเหตุ: ทันตกรรมผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี