พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9

Create Date | 4 ธันวาคม, 2019 68 Views

ทำไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งกว่าชีวิต เป็นคำถามที่คนไทยทุกคนสามารถตอบได้โดยใช้หัวใจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระนามเดิมว่า ‘พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช’

เรารักพระองค์ท่าน เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทยนั้นช่างมากมายเหลือคณานับ ไม่แปลกใจที่คนไทยทุกคต่างภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 และอยากบอกเล่าเรื่องราวความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านให้ลูกหลานที่ยังเล็กอยู่ได้รับรู้ความดีของพระองค์ท่าน รวมทั้งพระราชประวัติของพระองค์ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้กัน

ทรงพระราชสมภพ

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระนามเดิมว่า ‘พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช’
 • พระนามของพระองค์มีความหมายดังนี้ ภูมิ หมายถึง แผ่นดิน และ พล หมายถึง พลัง รวมกันแล้ว ภูมิพล จึงหมายความว่า พลังแห่งแผ่นดิน ส่วน อดุลย หมายถึง ไม่อาจเทียบได้ และ เดช หมายถึง อำนาจ รวมกันแล้ว อดุลยเดช จึงหมายความว่า อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้
 • ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์และหม่อมสังวาลย์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า)
 • ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น รัฐเมสสาชูเขตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาต่ออยู่ที่นั่น
 • ทรงมีพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า ‘เล็ก’
 • เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
 • ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์
 • ในปี พ.ศ.2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอลนูแวลเดอลาซูอิสรอม็องด์ เมืองชายีซูร์โลซาน
 • ทรงมีความเชี่ยวชาญหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และละติน
 • ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
 • ในปี พ.ศ.2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ขึ้นครองราชย์

 • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะที่พระองค์มีพระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 • ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช’ และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์
 • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2489 ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์
 • แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์
 • ทรงศึกษาและฝึกฝนการเล่นดนตรีด้วยพระองค์เอง

ทรงประสบอุบัติเหตุ

 • ในปี พ.ศ.2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากรเป็นครั้งแรก
 • ในปีเดียวกันนั้นพระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาดเจ็บที่พระพักตร์ พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โดยแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง หากแต่พระอาการยังคงไม่ดีขึ้น กระทั่งวินิจฉัยแล้วว่าพระองค์ไม่สามารถทอดพระเนตรผ่านทางพระเนตรขวาของพระองค์เองได้ต่อไปแล้ว จึงได้ถวายการแนะนำให้พระองค์ทรงพระเนตรปลอมในที่สุด

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

 • ในช่วงที่พระองค์ทรงบาดเจ็บ โปรดฯ ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด นั่นทำให้พระสัมพันธภาพแน่นแฟ้นขึ้น
 • ทรงหมั้นหมายกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2492
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 พระราชดำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2493
 • วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรที่วังสระปทุม และทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน นอกจากนี้ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
 • หลังจากนั้นได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน สถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรก นั่นก็คือ การพระราชทานถนนสายห้วยมงคลให้แก่ลุงรวยและชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน
 • สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆภายในประเทศทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาระยะยาว ทรงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2493 ตลอดรัชสมัยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,447 โครงการ โดยมีหน่วยงานราชการพิเศษที่ประสานงานโครงการคือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบรมราชาภิเษก

 • วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร’ และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม’
 • ในวันเดียวกันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
 • วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ
 • เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2494 ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดาและพระราชโอรส 4 พระองค์

 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงพระผนวช

 • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน
 • ในช่วงระหว่างนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

พระราชกรณียกิจ

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการซึ่งน้อมนำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราชสังคหวัตถุทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจำรัส
 • ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน จนเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย
 • นับตั้งแต่ พ.ศ.2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียอยู่เรื่อยมา
 • ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคและทรงมองเห็นปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนและด้อยโอกาส เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นมาโดยตลอด อย่างที่เราได้เห็นในข่าวพระราชสำนัก ซึ่งคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขจัดทุกข์ยากและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย
 • พระองค์ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท
 • แม้ในยามประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนชาวไทยยึดถือเป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีจนได้รับยกย่องเป็นอัครศิลปินของชาติอย่างสูงส่ง ด้วยทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม 47 เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทย และต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย
 • ทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดำรงชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จ
 • ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ และได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันคือซีเกมส์)

สวรรคต

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประทับรักษาพระอาการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช มาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557
 • ประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างก็เดินทางไป ณ โรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และยังพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูซึ่งเป็นสีเสริมดวงพระราชสมภพของพระองค์อีกด้วย
 • ในช่วงระยะหลังๆ พระอาการประชวรของพระองค์เริ่มทรุดลงเรื่อยๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559
 • นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย
 • ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี

ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

 • สำหรับตลอดช่วงระยะเวลาผ่านมา สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 • นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 • มีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560
 • โดยเวลา 7.00 น. จะมีพระราชพิธีเชิญพระบรมศพมายังท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของพระเมรุมาศ
 • ประชาชนชาวไทยเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ พระเมรุมาศจริง และเมรุมาศจำลอง 85 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 113 แห่ง และวัดในเขตต่างๆ 50 เขต
 • เวลา 22.00 น. จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kingrama9.th ซึ่งเป็นเว็บหลักของงานพระราชพิธีในครั้งนี้)

ขอบคุณข้อมูลพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 จาก คพร. และวิกิพีเดีย

ปวดฟัน เกิดจากอะไร

Create Date | 4 ธันวาคม, 2019 38 Views

ปวดฟัน เสียวฟัน มีหลายสาเหตุ แต่ถ้า ฟันผุทะลุโพรงประสาท รากฟัน ฟันเป็นหนองคือ การรักษารากฟัน

 • สาเหตุหลักๆ ของอาการปวดฟัน
  เศษอาหารติดฟัน กรณีฟันห่าง ฟันโยก ฟันผุด้านข้างเป็นรูใหญ่ หรือมีช่องว่างระหว่างฟัน เศษอาหารที่เข้าไปอัดอยู่ตรงช่องว่างเหล่านี้จะกดให้เหงือกช้ำ กลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย จึงทำให้มีอาการปวดเหงือกและฟันตามมา
 • ฟันคุด เกิดจากการที่ฟันกรามซี่ในสุดขึ้นไม่ตรงที่และอาจเอียงไปดันฟันข้างเคียงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ อีกทั้งบริเวณเหล่านี้มักทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง จึงทำให้มีเศษอาหารไปตกค้างอยู่จนอาจเกิดหนองรอบ ๆ ฟันคุดได้
 • ปลายรากฟันอักเสบเป็นหนอง ถ้าการอักเสบของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันเป็นอยู่นาน โรคอาจลุกลามไปที่ปลายรากฟันจนทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นหนองบริเวณปลายรากฟัน ทำให้เกิดอาการบวมของเหงือกบริเวณฟันที่ติดเชื้อและเกิดอาการปวดฟันได้ ในกรณีนี้ แนะนำให้รีบรักษารากฟันค่ะ
 • โรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ ส่งผลทำให้เหงือกในบริเวณนั้นแดงช้ำกว่าบริเวณอื่น ๆ มักมีสาเหตุมาจากคราบหินปูน ทำให้เหงือกอักเสบบวมและปวดที่ฟันได้ โดยผู้ป่วยมักมีอาการปวดหนึบ ๆ หรือปวดรำคาญ ร่วมกับแปรงฟันมีเลือดออก และถ้าเป็นมาก ๆ ฟันจะโยก
 • ฟันผุ เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการปวดฟัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเสียวฟันเวลาดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็น บางครั้งอาจรู้สึกปวดฟันขึ้นมาได้ขณะเคี้ยวอาหาร เนื่องจากมีเศษอาหารเข้าไปติดอยู่ในรูที่ผุนั้นเองค่ะ
 • ฟันร้าวหรือฟันแตก ทำให้ความเย็นหรือความร้อนส่งถึงโพรงประสาทฟันและทำให้เกิดอาการปวดฟันได้
  ฟันสึก ทำให้เกิดอาการเสียวฟันเป็นครั้งคราว ถ้าสึกมากๆ ก็อาจทำให้ฟันตายได้ ถ้าฟันสึกจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันก็จะทำให้ฟันตาย มีอาการปวด และอาจต้องถอนฟันในที่สุด
 • การปวดฟันอันเนื่องมาจากฟันขึ้นในวัยเด็ก ซึ่งในขณะฟันขึ้นอาจมีเหงือกอักเสบร่วมด้วย แต่อาการปวดนี้จะหายไปเองเมื่อฟันโผล่พ้นเหงือกแล้ว
  การนอนกัดฟัน เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมีผลทำให้ฟันสึกหรือสารเคลือบฟันถูกทำลายไป
 • ฟันได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก
 • การอักเสบของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน ส่วนใหญ่มักเป็นผลจากฟันที่ผุลึกมากจนกระทั่งทะลุโพรงประสาทฟัน และอาจพบได้ในฟันสึก ฟันร้าว หรือแตกลึกถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบและเกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งใดมากระตุ้น และจะมีอาการปวดฟันมากและปวดอยู่นาน
 • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า (Trigeminal neuralgia) เป็นอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบของประสาทสมองเส้นที่ 5 ที่เลี้ยงบริเวณใบหน้าและศีรษะ ซึ่งอาจทำให้มีอาการเหมือนการปวดฟันได้
 • สุดท้าย อาการปวดจากโรคอื่น ๆ แล้วปวดร้าวส่งต่อมาที่ฟัน เช่น จากโรคไซนัสอักเสบ โรคทางหู และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปวดฟันทําไงนั่น พบทันตแพทย์ค่ะ คือคำตอบที่ดีที่สุด

ถอนฟัน

รักษารากฟัน

อุดฟัน

เอ็กซเรย์ฟัน อันตรายมั้ย

Create Date | 3 ธันวาคม, 2019 46 Views

ทราบมั้ยคะว่าทำไมต้อง X-ray ก่อนการจัดฟัน ?

ก่อนการปรึกษาเพื่อจัดฟันทุกครั้ง ต้องให้คนไข้พิมพ์ปาก และ x-ray พร้อมกับตรวจภายนอกและภายในช่องปาก นำข้อมูลดังกล่าว เพื่อไปวางแผนการรักษาอย่างละเอียดและแม่นยำ


ในงานทันตกรรมจัดฟันนั้นทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง ต้องรวบรวมข้อมูลจากทั้งการตรวจภายในช่องปากและภายนอกช่องปาก แบบจำลองฟัน (แคสพิมพ์ปาก) และภาพรังสีเพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาค่ะภาพรังสีสามารถบอกลักษณะของฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศีรษะและใบหน้า ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะนำภาพรังสีเหล่านี้จะมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่ไม่สามารถพิจารณาได้จากการตรวจด้วยสายตาแต่เพียงภายนอกค่ะ.


รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันนั้นมีอันตรายหรือไม่

รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟัน คือ รังสีเอกซ์ (X-ray) ซึ่งเป็นรังสีชนิดเดียวกับการเอกซเรย์ทางการแพทย์ ส่วนปริมาณรังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันนั้นค่อนข้างน้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีทใช้เอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามควรเอกซเรย์ฟันเท่าที่จำเป็นตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัยว่าสมควรและเมื่อผู้ป่วยมารับการเอกซเรย์ฟันเจ้าหน้าที่จะต้องสวมเสื้อและปลอกคอกันรังสีให้กับผู้ป่วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ดีผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากอย่างง่ายด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งให้สะอาดร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันและควรมารับการตรวจฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน – 1 ปี


ระหว่างที่ทำการเอกซเรย์ฟันนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ในระหว่างที่ทำการเอกซเรย์ในช่องปาก ผู้ป่วยต้องถอดโลหะบริเวณใบหน้าและภายในช่องปาก เช่น แว่นตา เครื่องมือถอดได้ในช่องปาก อาทิ ฟันเทียมถอดได้ เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เครื่องมือคงสภาพฟัน เป็นต้น หากเป็นการเอกซเรย์นอกช่องปากผู้ป่วยต้องถอดสร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมออก เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาบดบังลักษณะของกระดูกและฟันขณะทำการเอกซเรย์ผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งที่สุดจนกว่าเสียงสัณญาณของเครื่องเอกซเรย์จะหยุด

สนใจ รายละเอียด การ X-Ray ช่องปากและฟัน

ฟอกฟันขาว ดีไหม?

Create Date | 29 พฤศจิกายน, 2019 67 Views

มีข้อสงสัยจากหลายๆท่านว่า ฟันแบบดารา? ฟอกฟันขาว ดีไหม? ฟันขาว ทําไง? ฟอกฟันขาว ราคา เท่าไหร่? แล้วฟอกฟันขาว ที่คลินิกไหน? ที่เป็นแบบฟันขาวทันที ไม่ต้องไปตามอ่าน รีวิว ฟอกฟันขาวในพันทิพย์ให้งงเพิ่ม ขอแนะนำที่ ฟอกฟันขาว ย่านห้วยขวาง คลินิกทันตกรรม The Ivory มีบริการฟอกฟันขาวทั้งในคลินิก ที่ทำให้ ฟันขาวทันที และฟอกฟันขาวที่บ้าน ฟันสวยด้วยมือเรา ยิ้มใส ได้ตลอด ฟอกฟันไม่น่ากลัวอย่าที่คิด

ฟันเหลือง ควรฟอกสีฟันมั้ย?


การฟอกสีฟันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ มีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณ และ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล เราเลือกพิจารณาให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดค่ะ

แบบที่นิยม คือ การฟอกสีฟันฉายแสงที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิก จะมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ เครื่องฉายแสง และ น้ำยาฟอกสีฟันพิเศษ ใช้เวลาทำประมาณ 1 ชั่วโมง (แนะนำให้ทำหลังจากขูดหินปูนทันที) หลังจากทำแล้ว จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ไม่มีอาการเสียวฟันมากตามมาหลังจากรักษา ทำครั้งเดียวจบ ไม่ต้องใส่ขณะนอน และ ถอดตอนตื่น

การฟอกสีฟันด้วยตนเอง สามารถรับน้ำยา และ อุปกรณ์นำไปทำเองที่บ้านได้ สะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีงบประมาณน้อย วิธีการไม่ยุ่งยาก ปลอดภัยสูง แต่อาจจะมีอาการเสียวฟันบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ทนได้ ไม่นานอาการเสียวฟันก็หายไป

สีลิปสติกที่ทาแล้วฟันขาว

ลิปสติกสีนู้ด

          เป็นสีที่ Play Safe ที่สุดในบรรดาสีลิปสติกที่ทาแล้วฟันขาว เหมาะกับทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ สาว ๆ ที่มีปัญหาฟันเหลืองก็ใช้ได้ สาว ๆ ที่อยากให้ฟันดูขาวกระจ่างขึ้นอีกก็ใช้ดี แต่ควรเลือกใช้ลิปกลอสสีนู้ดโทนชมพู โทนม่วง จะดีกว่าลิปเนื้อแมตต์ เพราะปากจะดูเนียนสวยเป็นธรรมชาติ ไม่ทำให้สีฟันหมองคล้ำและหน้าไม่ป่วย

ลิปสติกสีแดง

          สำหรับสาวสายดาร์กที่อยากทาลิปสติกสีแซ่บ แบบไม่ต้องกลัวว่าฟันจะดูเหลืองอ๋อย ควรเลือกทาลิปสติกสีแดงเข้มที่มีเบสเป็นเฉดสีน้ำเงิน อย่างเช่นลิปสติกสีแดงเลือดหมู ลิปสติกสีแดงเลือดนก เพราะสีน้ำเงินในตัวลิปจะช่วยลดความสดใสของสีส้มและเหลือง นอกจากทำให้ฟันดูขาวขึ้นไม่พอ ยังทำให้ใบหน้าของคุณดูสว่าง กระจ่างใสมากขึ้นด้วย

ลิปสติกสีชมพูเข้ม

          ถ้าไม่อยากทาลิปสีอ่อนใส ๆ แล้วอยากจัดเต็ม ลิปสติกสีชมพูเข้มก็ตอบโจทย์เหมือนกัน แต่ควรเลือกทาเป็นสีชมพูอมแดงแบบสีเบอร์รี หรือสีชมพูอมม่วงแบบสีพลัมจะดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงสีเหลืองและส้ม ซึ่งเป็นเฉดสีที่ทำให้ฟันของเราดูหมอง ดูหลืองมากกว่าเดิม

ลิปสติกม่วงเข้ม

          หลักการเดียวกับการทาลิปสติกสีแดงและสีชมพู เพราะลิปสติกสีม่วงนั้นมีอันเดอร์โทนเป็นเฉดสีน้ำเงิน ช่วยดึงไม่ให้สีเหลืองหรือสีส้มของฟันดูเด่นชัด ในขณะเดียวกันก็สามารถหลอกตาให้ฟันของเราดูสว่าง สดใสมากขึ้นอีกด้วย แต่แนะนำให้ใช้ลิปสติกสีม่วงเข้มเปลือกมังคุดจะดีกว่าสีม่วงอ่อนค่ะ

ลิปสติกสีชมพูอ่อน

          เป็นสีที่ทาง่ายและหลอกตาได้ดีกว่าลิปสติกสีแดง ด้วยความที่เป็นโทนสีอ่อน ทำให้ทาแล้วดูกลืนเข้ากับสีของฟัน ไม่ทำให้ฟันดูเด่นเกินหน้าเกินตามากจนเกินไป เวลาเลือกซื้อแนะนำเป็นสีชมพูอันเดอร์โทน ไม่ก็สีชมพูอมแดงหรืออมม่วงนิด ๆ เพราะมีเบสสีเป็นเฉดน้ำเงินที่จะช่วยขับสีฟันให้ดูสว่างสดใสเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วยค่ะ

สนใจข้อมูลฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาว ระบบ Zoom Whitening

ฟอกฟันขาว ระบบ Cool light Whitening

ฟอกฟันขาว ด้วยตัวเองที่บ้าน

ขูดหินปูน

Create Date | 19 พฤศจิกายน, 2019 147 Views

หินปูน เกิดได้ยังไง? 

หินปูนเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียม และฟอสเฟต ที่เป็นแร่ธาตุอยู่ในน้ำลายของเราค่ะ เมื่อเรากำลังทานอาหาร โดยเฉพาะอาหาร จำพวกคาร์โบไฮเดรต แป้ง และน้ำตาล แล้วเราทำความสะอาดฟันไม่เพียงพอ แปรงฟันไม่ทั่วถึง แบคทีเรียที่อยู่ในปากของเรา ก็จะเปลี่ยนน้ำตาลที่ติดอยู่ตามซอกฟันของเราเป็นแหล่งพลังงาน เพื่อสร้างกรด และสารพิษ ทำให้เกิดหินปูน เกาะ เป็นคราบที่ฟันนั่นเองค่ะ

การป้องกันการเกิดคราบหินปูน อย่างง่ายๆ

 • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 • ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • ไม่ตวรทานอาหารบ่อย หลีกเลี่ยงอาหารหรือขนมหวาน หากจะรับประทานของว่างควรเป็นผักและผลไม้
 • ขนแปรงควรจะนุ่ม ปลายมนไม่แหลม
 • ให้แปรงเน้นตรงรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน
 • ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง
 • ตรวจฟัน พบทันตแพทย์​ ทุก6 เดือน
 • คราบหินปูนทำให้เกิดโรคได้
 • เชื้อจุลินทรีย์บางจำพวก จะปล่อยสารพิษออกมาทำลายเยื่อเหงือก ทำให้เกิดเหงืออักเสบ
 • ถ้าเป็นอย่างต่อเนื่องนานๆ เกิดเป็นโรคปริทนต์ได้แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่เกาะบนหินปูน จะกำจัดได้ยากกว่าบนผิวฟัน ดังนี้ถ้าต้องการกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ให้หมดต้องกำจัดหินปูนออกก่อน

เชื่อจุลินทรีย์ที่ย่อยอาหารแล้วปล่อยสารที่กรดออกมา จะกัดกร่อนผิวเคลือบฟันให้เป็นร่อง เป็นอย่างต่อเนื่องนานๆ จะทำให้ผิวฟันเป็นรู ซึ่งเรียกว่าฟันผุ และเกิดปัญหาตามมาอีกมากเลยค่ะ

คราบหินปูน Dental plaque คืออะไร

Dental plaque ก็คือคราบขาวออกเหลืองหรือสีครีมที่เกาะที่ฟันหรือที่เรียกว่าขี้้ฟัน ต่อมามีเชื้อแบคทีเรียมาอาศัยและสร้างกรดมาทำลายฟัน หากทิ้งไว้นานคราบเหล่านั้นจะเกาะติดแน่น ไม่สามารถเอาออกโดยการแปรงฟัน

เตรียมตัวก่อนขูดหินปูน

การขูดหินปูนจะใช้เวลาในการทำไม่นาน และไม่จำเป็นต้องพักฟื้น โดยส่วนใหญ่ก่อนจะทำการขูดหินปูนแพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพฟันเสียก่อน ทั้งนี้หากมีการนัดล่วงหน้า ทันตแพทย์จะแนะนำดูแลความสะอาดช่องปากมาก่อนที่จะมาพบทันตแพทย์ เพื่อจะได้สะดวกต่อการขูดหินปูน อีกทั้งหากผู้ป่วยมีการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดก็ควรหยุดใช้ยา 7-10 วัน ก่อนมาพบทันตแพทย์

วิธีขูดหินปูน

การขูดหินปูนเป็นวิธีรักษาทางทันตกรรมที่สามารถทำได้ในคลีนิก และสามารถกลับบ้านได้ทันทีเมื่อทำการขูดหินปูนเสร็จ ซึ่งการขูดหินปูนจะแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสุขภาพฟัน

โดยส่วนใหญ่แล้วการขูดหินปูนจะเริ่มจากการตรวจสุขภาพฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพฟันโดยรวมด้วยการนำกระจกขนาดเล็กส่องดูรอบ ๆ ฟันและเหงือกเพื่อหาสัญญาณของเหงือกอักเสบ หรือปัญหาสุขภาพฟันอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 2 – ขูดหินปูน

เมื่อทันตแพทย์ส่องดูสุขภาพฟันโดยรวมแล้วจะเริ่มใช้เครื่องมือในการขูดหินปูนและคราบแบคทีเรียออกจากบริเวณใกล้ ๆ กับเหงือก และระหว่างเหงือกกับฟัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงขูด ทั้งนี้จะใช้เวลานานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูนและบริเวณที่เกิดหินปูน

ขั้นตอนที่ 3 – ขัดทำความสะอาดฟันด้วยยาสีฟัน

หลังจากขูดหินปูนออกหมดแล้ว ทันตแพทย์จะใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าที่จะส่งผลให้เกิดเสียงคล้ายกับเสียงกรอฟัน ซึ่งจะใช้เพื่อทำความสะอาดและกำจัดคราบหินปูนที่ตกค้างหลังจากการขูดออกไป ทั้งนี้การใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าจะใช้ควบคู่กับยาสีฟันที่ใช้สำหรับการขัดฟันโดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 4 – การใช้ไหมขัดฟันโดยทันตแพทย์

เมื่อขัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะใช้ไหมขัดฟันเพื่อช่วยตรวจสอบว่ามีบริเวณร่องฟันหรือส่วนใดของเหงือกที่มีปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจทำให้เลือดออกจากเหงือกได้หากเหงือกบริเวณดังกล่าวอ่อนแอ นอกจากนี้การใช้ไหมขัดฟันยังช่วยขจัดคราบหินปูนหรือยาสีฟันที่อาจตกค้างจากการขัดฟันได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 5 – บ้วนปาก

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการใช้ไหมขัดฟันแล้ว ทันตแพทย์จะให้บ้วนปากครั้งหนึ่งก่อนเพื่อล้างเศษที่ยังตกค้างจากการขูดหินปูน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 – เคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขูดหินปูน โดยการเคลือบฟลูออไรด์นั้นจะช่วยป้องกันฟันจากฟันผุได้ชั่วคราว โดยแพทย์จะใส่สารสำหรับเคลือบฟันลงในถาดเคลือบฟลูออไรด์ที่มีลักษณะคล้ายถาดพิมพ์ฟัน แล้วให้ผู้ป่วยกัดไว้ประมาณ 1 นาทีแล้วนำออก ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 7 -​ ทำนัดหมายล่วงหน้า

ทำนัด ล่วงหน้า 6เดือน เพื่อไม่ให้พลาดการตรวจเช็คสุขภาพ​ช่องปากและฟัน ในครั้งถัดไป

 อาหารที่ช่วยบำรุงช่องปาก เหงือก และฟัน

Create Date | 15 พฤศจิกายน, 2019 128 Views

เพียงแค่เรารู้จักที่จะเลือกกินและเลือกดื่มอย่างถูกต้องและรู้วิธี เท่านี้เราก็มีสุขภาพปากและฟันที่ดีได้ง่ายๆ แล้วนะคะ

น้ำ นอกจากจะช่วยให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานเป็นปกติแล้ว น้ำยังมีต่อสุขภาพปากด้วย เพราะร่างกายต้องการน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำลาย ซึ่งมีประโยชน์ต่อ ฟันมาก เพราะน้ำลายจะลดความเป็นกรดในช่องปาก จึงช่วยป้องกันฟันผุ อย่างไรก็ดีคำแนะนำที่ว่าคนเราควรดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว อาจจะเป็นคำแนะนำที่ไม่จริงเสมอไป เพราะบางครั้ง ร่างกายของคนบางคนก็ต้องการน้ำมากกว่านั้นค่ะ เช่น นักกีฬาที่ต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดด

ในทางตรงกันข้าม บางคนอาจต้องการน้ำน้อยกว่า เช่น ผู้สูง อายุที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นวิธีที่จะรู้ว่าคุณควรดื่มน้ำปริมาณเท่าไร คือ ให้สังเกตจากสีของปัสสาวะ หากมีสีเข้มแสดงว่าคุณดื่มน้ำน้อยไป ควรดื่มให้มากขึ้นค่ะ

งา ผักและผลไม้ที่มีวิตามินเอค่อนข้างสูง จำพวก  มะละกอ มะเขือเทศ แครอท เพราะวิตามินเอจะช่วยการก่อรูปของผิวเคลือบฟัน ช่วยให้ฟันขาวขึ้นอีกด้วยค่ะ

ชีส มีฟอสเฟต ช่วยป้องกันแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของฟันผุ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลของกรดและด่างในช่องปากอีกด้วยค่ะ

อาหารที่มีเส้นใย เพราะจะช่วยขจัดคราบอาหารที่ติดอยู่บนฟัน และในระหว่างเคี้ยวเส้นใยจะขัดถูสิ่งที่ติดแน่นบนฟันให้หลุดออกไปนั่นเองค่ะ

ชาเขียว เพราะมีฟลูออไรด์ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้ฟันแข็งแรง สุขภาพฟันดี

ปกติแล้วทันตแพทย์​และนำให้ตรวจสุขภาพ​ช่องปากและฟัน ทุก 6เดือนค่ะ แต่ 4เดือน ก็สามารถเข้ามาพบทันตแพทย์​ได้แล้วนะคะ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทำนัดเพื่อตรวจ เช็ค​ช่องปากและฟัน

ที่ The Ivory Dental Clinic
คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ห้วยขวาง
Call us : 022753599
Line. : @theivorydental
www.theivorydental.com
Location : https://g.co/kgs/FKhXh3
หรือทำนัด ด่วนๆ กด ลิ้งค์นี้ค่ะ
https://page.line.me/theivorydental

งด ถุงพลาสติก

Create Date | 13 พฤศจิกายน, 2019 161 Views

ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก​
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้ง ครม.ให้รับทราบเรื่อง โครงการรณรงค์ให้ทุกคนและทุกหน่วยงาน ช่วยกันลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง


โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้า ดีเดย์ 1 ม.ค.63 หลังจากนั้นอีก 1 ปี คือ 1 ม.ค.64 จะออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกโดยเด็ดขาด

ปัจจุบันประเทศไทยติดอับดับ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก โดยกว่าร้อยละ 80% เป็นขยะมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบก ซึ่งในจำนวนนี้มีขยะจำพวกถุงพลาสติกถึง 18% รวมไปถึงโฟมและภาชนะบรรจุดอาหารอย่างโฟมกว่า 9% ก่อให้เกิดมลพิษในระบบนิเวศมหาสทุทร และการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจำนวนมากจากการกินขยะพลาสติก

วันที่ 3 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) ถูกกำหนดโดยองค์กร Plastic Bag Free World Organization เพื่อเป้าหมายลดขยะพลาสติก หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงห้างดังต่างรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกต่างๆ และออกแคมเปญลดใช้ถุงพลาสติก


กลุ่มฟาสต์ รีเทลลิ่ง บริษัทโฮลดิ้งสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลกในธุรกิจค้าปลีก เช่น ร้านยูนิโคล่ และร้าน GU ประกาศแผนการจัดการการใช้พลาสติกพร้อมกับลดปริมาณพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงชอปปิง และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยตั้งเป้าลดการใช้ลง 85% หรือประมาณ 7,800 ตันต่อปี ภายในสิ้นปี 2563

ด้านเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ THE MALL GROUP GO GREEN ; GREEN EVERYDAY งดบริการถุงพลาสติกทุกวัน และรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาชอปปิง หากมีความจำเป็นใช้ถุงพลาสติก ขอความร่วมมือบริจาค 1 บาทต่อพลาสติก 1 ใบ เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ WWF-ประเทศไทยด้านกลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญ Central Love the Earth ‘Say No to Plastic Bags’ เพื่องดแจกถุงพลาสติกพร้อมประกาศเป็นห้างค้าปลีกรายแรกในไทยที่ปลอดถุงพลาสติกภายในปี 2562 ตั้งเป้าลดให้ได้กว่า 150 ล้านใบ พร้อมจัด Green Checkout หรือแคชเชียร์ช่องพิเศษ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่งดรับถุงหรือนำถุงผ้ามาเอง

นอกจากนี้ ร้านสะดวกซื้ออย่าง เซเว่น อิเลฟเว่น สานต่อโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” โดยลูกค้าปฏิเสธการรับถุง จะนำเงินค่าถุง 20 สตางค์ไปสมทบทุนบริจาค 77 โรงพยาบาลทั่วไทย ด้านแฟมิลี่มาร์ทมีการจำหน่ายถุงกระดาษโดยรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ทะเล รวมถึงแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต มีแคมเปญรณรงค์ให้ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติก พร้อมเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


คลินิก​ทันตกรรม​ดิไอวรี่ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกเลิกการใช้พลาสติก​

เจ้าสาว ฟันสวย

Create Date | 5 พฤศจิกายน, 2019 297 Views

ปัญหาของฟันของว่าที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าว ถือว่าค่อนข้างสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกสถานที่​จัดงานแต่ง

นอกจากสีของฟัน ที่สามารถแก้ไขโดยการฟอกสีฟันแล้ว การจัดฟันไปพร้อมกับการวางแผนจัดการงานแต่งงาน ก็เป็นอีกช่องในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคู่่บ่าวสาว

อยากฟันสวยก่อนแต่งงานแต่ไม่อยากมีเหล็กดัดฟัน ไม่อยากต้องให้หมอถอดเหล็กให้วุ่นวาย?

ขอแนะนำการจัดฟันใสถอดได้ทางเลือกใหม่ ClearSmile นำเข้าและมาตรฐานจากสิงคโปร์

 • ใช้เวลาไม่เกินปี*
 • วัสดุใส ถอดได้ มองเห็นได้ยากว่าจัดฟัน
 • เห็นแผนการรักษาก่อนทำด้วยระบบดิจิตอล
 • ทุกชิ้นงานผ่านมาตรฐานการตรวจจากทันตแพทย์เฉพาะทางสิงคโปร์ก่อนส่งมาถึงทันตแพทย์ที่ดูแลคนไข้
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถอดเหล็กเพิ่มเติมให้วุ่นวายก่อนวันสำคัญหากยังจัดไม่เสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายไม่เกินแสน*(เริ่มต้น 59,000 บาท)

การวางแผนโดยเห็นภาพไปจนจบของการจัดฟันแบบใส ช่วยตอบโจทย์​ได้เป็นอย่างดีว่าเราพร้อมที่จะนัดช่างภาพถ่ายภาพ พรีเว็ดดิ้ง​ เราเมื่อไหร่

การจัดฟันใส เคลียสไมล์ (Clearsmile) เป็นอีกยี่ห้อที่พัฒนาและวิจัยด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยในการทำงานของทันตแพทย์เป็นอย่างที่วางแผนไว้ ง่ายและสะดวกสำหรับคนไข้ที่จัดฟัน มีเทคนิคการเคลื่อนฟันที่พัฒนาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ การจัดฟันใส แบบถอดได้  ClearSmile สามารถจัดฟันได้ครอบคลุม ทุกกรณี

เฉพาะในกรณี
*เคสไม่ถอนฟันและไม่ถอยฟันกรามใหญ่

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ : ทุกวัน 10:00- 20:00 น.
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ 167/16 ถ .รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร : 02-275-3599 , 094-956-5636
อีเมล์ : inquiry@theivorydental.com

อุดฟัน

Create Date | 7 ตุลาคม, 2019 321 Views

การอุดฟัน

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน แบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด

วัสดุอุดแบบโลหะ คือ วัสดุที่มีสีคล้ายโลหะ ใช้ในการอุดฟันหลังบริเวณที่จะต้องรับแรงบดเคี้ยว ตัวอย่างของวัสดุประเภทนี้คือ Amalgam ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาประเภทของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

วัสดุสีเหมือนฟันคือ วัสดุที่มีสีคล้ายฟัน ใช้ในการอุดฟันหน้า ซึ่งในปัจจุบันความต้องการความสวยงามของผู้ป่วยมีมากขึ้น จึงพัฒนาให้อุดฟันกรามหลังได้ในบางกรณี ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน ได้แก่ Glass ionomer Cement และ Composite Resin

ข้อปฏิบัติภายหลังการอุดฟัน

 ซึ่งโดยปกติแล้วอาการเสียวฟันจะลดลงภายใน 2-3 สัปดาห์ ในกรณีที่หลังจากที่อุดฟันแล้ว 1 เดือนแล้วผู้ป่วยยังมีอาการเสียวฟันอยู่ ควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ผู้ป่วยที่อุดฟันหน้าไม่ควรใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารที่แข็งเช่นกัน เพราะจะทำให้วัสดุที่อุดแตกได้ และการแตกของวัสดุอาจลุกลามไปถึงเนื้อฟันส่วนที่ดีได้ 

ส่วนส่วนในกรณีที่มีฟันผุลึกผู้ที่ได้รับการอุดฟัน อาจจะมีการเสียวฟันภายหลังการอุดฟัน จึงควรงดอาหารที่ร้อนจัดและเย็นจัด

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการอุดฟันโดยวัสดุที่เรียกว่า Amalgam ไม่ควรเคี้ยวอาหารด้านที่อุดฟันเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากวัสดุที่ใช้ยังมีความแข็งแรงไม่เต็มที่ 

ฉะนั้นหลังจากอุดฟันแล้วจึงจะสามารถเคี้ยวอาหารด้านที่อุดฟันได้ และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แข็ง จากนั้นควรกลับมาให้ทันตแพทย์ขัดแต่งวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันอีกครั้ง 

ต้องการปรึกษาในกรณีเร่งด่วน หรือทำนัดอุดฟันประกันสังคม

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อเราเพื่อทำนัดทำฟันประกันสังคม
www.theivorydental.com
เวลาทำการ : ทุกวัน 10:00- 20:00 น.
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ 167/16 ถ .รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร : 02-275-3599 , 094-956-5636
อีเมล์ : inquiry@theivorydental.com

Air Flow  ขจัดคราบ ชา กาแฟ กลิ่นปาก

Create Date | 26 กันยายน, 2019 309 Views

ทำความสะอาดฟัน Air-Flow  หลังจาก ขูดหินปูน สามารถขจัดคราบได้อย่างหมดจด การขัดและทำความสะอาดด้วย Air Flow (แอร์โฟล์) เป็นระบบการทำความสะอาดด้วยพลังน้ำลมและผงขัดชนิดพิเศษ​ใช้เวลาเพียงไม่นาน กลิ่นปาก คราบฟัน ก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นคราบชา กาแฟ กลิ่นปาก คราบบุหรี่ กลิ่นบุหรี่

ขั้นตอนการทำ Air Flow (แอร์โฟลล์)

 • ทันตแพทย์ ตรวจช่องปาก
 • ขูดหินปูน
 • ขัดทำความสะอาดฟัน ด้วย Air Flow (แอร์โฟล์) พลังน้ำ
 • เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ และเสริมสร้างความแข็งแรงของฟัน

ข้อดีในการทำ Air Flow (แอร์โฟล์)

 • ฟันขาวสะอาด
 • ขจัดคราบติดแน่น
 • ขจัดคราบ และกลิ่นปาก
 • ลดกลิ่นบุหรี่
 • ไม่เจ็บ และสบายปาก
 • ขจัดคราบจุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุของการ เกิด โรคเหงือก และโรค ฟันผุ

ใครที่ควรทำ Air Flow (แอร์โฟร์)

 • ผู้ที่มีคราบชา กาแฟ คราบบุหรี่
 • ผู้ที่ต้องการรอยยิ้มที่สดใส
 • ผู้จัดฟัน
 • ผู้ที่ใส่ฟันปลอมติดแน่น รากเทียม
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคปริทันต์
 • ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก

ราคา Air Flow (แอร์โฟร์) 1,000 บาท

ทำนัดปรึกษา และวางแผนได้ฟรี

ตรวจสอบโปรโมชั่นอื่นๆได้ที่ : The Ivory Dental คลีนิคทันตกรรม ดิไอวรี่
Call us : 022753599
Line. : @theivorydental
Website : www.theivorydental.com
Location : https://g.co/kgs/FKhXh3
E-mail : inquiry@theivorydental.com