fbpx

ทพ.อธิภูมิ ทัศนกิจ

บริการทันตกรรม

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ตกแต่งและบูรณะฟัน

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ศัลยกรรม