สิทธิ์เบิกประกันสังคมทำฟัน

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 10126 Views

ประกันสังคม

เงื่อนไขการใช้บริการทำฟัน

ผู้ที่ต้องการทำฟันกับสถานบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมบริการ ต้องตรวจสอบอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรมที่อ้างอิงกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี
 2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 1,300 บาท
  • ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไปเบิกได้ไม่เกินวงเงิน 1,500 บาท
 3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 2,400  บาท
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 4,400 บาท

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2562

วิธีขอรับการบริการ หรือ โทร 022753599

 1. กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • เช็คสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • สามารถเข้ารับบริการได้เลย โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย
 2. กรณีที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมบริการ
  • ขอใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
  • นำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนหน้าแรก มายื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์
 3. กรณีขอรับเงินทางธนาคาร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก(ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน(ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)(ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

**หมายเหตุ: ทันตกรรมผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

(เพิ่มเติม…)

บริการทันตกรรม สำหรับเด็ก

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 3716 Views

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก [ Pedodontist ] เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ [ Space Maintainer or Space Regainer ]

การสอนให้ลูกของคุณดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กเป็นการลงทุนในสุขภาพที่สามารถปันผลให้ได้ตลอดชีวิต คุณสามารถเริ่มสร้างตัวอย่างที่ดี เช่น

การดูแลสุขภาพปากและฟันของคุณเองอย่างดีเพื่อที่จะแสดงให้เด็กเห็นว่าสุขภาพปากและฟันเป็นสิ่งที่มีค่า นอกจากนี้ อะไรก็ตามที่ช่วยให้เด็กรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพปากและฟันเป็นเรื่องสนุก เช่น การแปรงฟันไปกับลูกของคุณ การให้เด็กเลือกแปรงสีฟันด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้สนับสนุนการดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างเหมาะสมกับเด็กได้

เพื่อช่วยให้เด็กปกป้องฟันและเหงือก และลดโอกาสการเกิดฟันผุ ควรสอนให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

แปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่ผ่านการรับรองจาก ADA เพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฟันผุ

ใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียตามซอกฟันและร่องเหงือก ก่อนที่จะจับตัวแข็งเป็นหินปูน เพราะเมื่อหินปูนก่อตัว ต้องใช้การทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

รับประทานอาการที่ถูกสัดส่วน จำกัดปริมาณแป้งและน้ำตาลซึ่งจะสร้างกรดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฟันผุ เมื่อต้องรับประมานอาหารเหล่านั้น ควรรับประทานไปกับมื้ออาหารหลัก แทนที่จะเป็นอาหารว่าง เนื่องจากน้ำลายที่ถูกผลิตออกมาในปริมาณมากช่วงมื้ออาหารจะช่วยขจัดคราบอาหารออกจากปากได้

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมฟลูออไรด์ รวมทั้งยาสีฟันด้วย

น้ำดื่มของเด็กควรเป็นน้ำดื่มที่ผสมฟลูออไรด์ ถ้าไม่ได้ผสมฟลูออไรด์ ทันตแพทย์หรือกุมารแพทย์อาจพิจารณาสั่งอาหารเสริมฟลูออไรด์มาให้รับประทาน

พาเด็กไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ

เราจะสอนเทคนิคการแปรงฟันให้กับเด็กอย่างไร

คุณอาจจะต้องคอยตรวจตราดูลูกของคุณแปรงฟัน จนกว่าเด็กจะคุ้นเคยกับขั้นตอนต่อไปนี้

 • ใช้ปริมาณยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่ผ่านการรับรองจาก ADA ขนาดเท่าเมล็ดถั่ว และคอยดูแลไม่ให้เด็กกลืนยาสีฟัน
 • ใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม โดยแปรงขึ้นลงเบาๆ ด้านในของฟันแต่ละซี่ก่อน
 • เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีคราบแบคทีเรียสะสมมากที่สุด
 • ทำความสะอาดฟันด้านนอก โดยแปรงขึ้นลงเบาๆ
 • ใช้หัวแปรงเพื่อแปรงด้านหลังของฟันหน้า
 • ต้องไม่ลืมแปรงที่ลิ้นด้วย

เราควรให้เด็กเริ่มใช้ไหมขัดฟันเมื่อใด

เนื่องจากการใช้ไหมขัดฟันจะช่วยกำจัดเศษอาหารและคราบแบคทีเรียตามซอกฟันที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง คุณควรใช้ไหมขัดฟันให้เด็กเริ่มตั้งแต่อายุ 4 ปี ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะสามารถทำได้เองก่อนที่จะอายุ 8 ปี

วัสดุเคลือบร่องฟันคืออะไร และเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กต้องใช้

วัสดุเคลือบร่องฟันจะสร้างด่านป้องกันฟันผุ โดยวัสดุเคลือบร่องฟันเป็นพลาสติกเคลือบบางๆ ที่จะนำไปเคลือบฟันที่ใช้บดเคี้ยวอาหารซึ่งจะเป็นบริเวณที่เกิดฟันผุได้บ่อย การเคลือบร่องฟันเป็นขั้นตอนที่ไม่เจ็บ และทำได้ใน 1 ครั้งที่พบทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินว่าลูกของคุณต้องรับการเคลือบร่องฟันหรือไม่

ฟลูออไรด์คืออะไร และเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสม

ฟลูออไรด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อผสมกับสารเคลือบฟันจะทำให้ฟันแข็งแรง น้ำประปาในหลาย ๆ เขตมักจะผสมฟลูออไรด์ปริมาณที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของฟัน ควรตรวจสอบกับสำนักงานประปาในเขตของคุณเพื่อดูว่าน้ำประปามีการผสมฟลูออไรด์หรือไม่ ถ้าน้ำประปาไม่มีฟลูออไรด์ หรือมีในปริมาณที่ไม่เพียงพอ กุมารอพทย์หรือทันตแพทย์จะเป็นผู้สั่งอาหารเสริมฟลูออไรด์ หรือน้ำยาบ้วนปากให้ นอกเหนือจากยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพปากและฟันของเด็กเพียงใด

อาหารที่ถูกสัดส่วนมีความสำคัญต่อการที่ฟันของเด็กจะพัฒนาอย่างแข็งแรงและสามารถต้านทานฟันผุ นอกจากการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุทุกชนิดแล้ว อาหารของเด็กควรจะมีแคลเซี่ยม ฟอสฟอรัสในปริมาณมาก และฟลูออไรด์ในระดับที่เหมาะสม

ถ้าฟลูออไรด์คือปราการที่ดีที่สุดในการป้องกันฟันผุของเด็ก การรับประทานอาหารว่างบ่อยครั้งก็เป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดเช่นกัน แป้งและน้ำตาลที่พบในอาหารว่างหลายๆ ชนิด เช่น คุกกี้ ลูกอม ผลไม้แห้ง น้ำอัดลม เพรทเซล และมันฝรั่งทอดกรอบ เมื่อมารวมตัวกับคราบแบคทีเรียก็จะทำให้เกิดกรดซึ่งจะทำลายสารเคลือบฟันและนำไปสู่ฟันผุได้

การจู่โจมของคราบแบคทีเรียสามารถอยู่ได้นานถึง 20 นาทีหลังจากมื้ออาหาร แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่คำเล็กๆ ก็สามารถทำให้เกิดกรดแบคทีเรียได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะลดจำนวนครั้งในการรับประทานอาหารระหว่างมื้อ

เราควรทำอย่างไรถ้าฟันของเด็กหัก บิ่น หรือหลุด 

ถ้ามีการบาดเจ็บใดๆ ภายในช่องปาก ควรพบทันตแพทย์ทันที ทันตแพทย์จะทำการตรวจและเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม

ถ้าเด็กมีอาการเจ็บหลังจากที่ฟันหักหรือบิ่น ควรพาไปพบทันตแพทย์ทันที คุณอาจจะให้เด็กรับประทานยาแก้ปวดตามเคาน์เตอร์ขายยาก่อนที่จะพบทันตแพทย์ได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรเก็บชิ้นส่วนของฟันที่หักไปด้วยเวลาพบทันตแพทย์

ถ้าฟันหลุดออกจากปาก ให้นำฟันไปพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด โดยสัมผัสกับฟันให้น้อยที่สุด ห้ามเช็ดหรือทำความสะอาดฟัน ควรเก็บฟันไว้ในน้ำสะอาดหรือนมจนกว่าจะพบทันตแพทย์ เนื่องจากฟันซี่นั้นอาจจะสามารถต่อกับไปยังที่เดิมได้ ด้วยวิธีการปลูกถ่าย

(เพิ่มเติม…)

บริการทันตกรรมบดเคี้ยว

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 16387 Views

ทันตกรรมบดเคี้ยว (OCCLUSION DENTISTRY)

ทันตกรรมบดเคี้ยว คือ การรักษาแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นรักษาการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกร ซึ่งในปัจจุบันสาเหตุที่พบกันมาก คือ การนอนกัดฟัน (Bruxism)

การนอนกัดฟัน (Bruxism)

คือภาวะที่ผู้ป่วยมีการกัดฟันขณะที่นอนหลับ ซึ่งอาจสังเกตุได้จากหลังจากตื่นขึ้นมีอาการปวดเมื่อยแก้ม หรือคนข้างๆทักว่ามีการกัดฟันขณะนอนหลับซึ่งจะบางรายจะมีเสียงการกัดฟันค่อนข้างดังในขณะที่นอนนั้นแรงกัดจะมีแรงมากกว่าในขณะรู้สึกตัวหลายเท่าทำให้ปัญหาฟันสึก แตกร้าว และเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรได้

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร

ข้อต่อขากรรไกรอยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้าง เป็นข้อต่อระหว่างกระดูกขากรรไกรล่าง (condyle) และกระดูกกะโหลกศีรษะ (skull) โดยมีแผ่นรองข้อต่อ (disc) คั่นกลาง ทำให้การเคลื่อนไหวขากรรไกรเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งยังประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและเอ็นยึด (ligament) เรีียกโดยรวมว่่า Temporomandibular Joint (TMJ) และเรียกโรคหรืออาการเจ็บปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกรว่า Temporomandibular Joint Disorder (TMD)

อาการของความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (TMD)

 • ปวดบริเวณข้อต่อ(หน้าหู) และ/หรือ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณกราม แก้ม ใบหน้า ขมับ
 • อ้าปากไม่ขึ้นหรืออ้าได้น้อยลง อ้าแล้วเจ็บ
 • เคยอ้าปากแล้วขากรรไกรค้าง
 • มีเสียงคลิก (clicking) เวลาอ้าปากหุบปาก
 • อ้าปากแล้วเบี้ยว เจ็บเวลาเคี้ยวอาหาร
 • บางรายอาจมีอาการเจ็บในหู ปวดศีรษะหรือ migraines ร่วมด้วย

สาเหตุของ TMD ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้

 • การสบฟันที่ผิดปกติ (malocclusion)
 • การเสียสมดุลของระบบบดเคี้ยว เช่น การถอนฟันกรามออกโดยไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ทำให้ฟันข้างเคียงและฟันตรงข้ามเคลื่อนมาสู่ช่องว่างนี้ ทำให้เกิดการสบกระแทก ส่งแรงที่ผิดปกติสู่ข้อต่อขากรรไกร
 • อุบัติเหตุบริเวณข้อต่อขากรรไกร
 • เคี้ยวอาหารข้างเดียวทำให้กล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุลกัน
 • ชอบเคี้ยวอาหารแข็ง เหนียว เคี้ยวหมากฝรั่งเป็นประจำ
 • นอนกัดฟัน (bruxism)
 • ความเครียด

โดยปกติเมื่อมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ กระดูกขากรรไกรล่าง (condyle) จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันแผ่นรองข้อต่อจึงไม่มีเสียงดังเกิดขึ้น แต่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น แผ่นรองข้อต่อจะถูกดันไปด้านหน้าแต่ข้อต่อขากรรไกรล่าง (condyle) จะถูกดันไปด้านหลัง เมื่ออ้าปาก condyle จะกระโดดขึ้นมาอยู่บน disc ทำให้เกิดเสียง (clicking) และเมื่อหุบปาก condyle จะถูกดันลงจาก disc เกิดเสียงดังอีกคร้ังหน่ึง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจเกิดความเสื่อมในข้อต่อขากรรไกร (internal Derangement) ไปในระดับที่รุนแรงมากขึ้น

หากมีอาการผิดปกติดังที่กล่าวมา ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่เหมาะสม เช่น การใส่เฝือกสบฟัน (Occusal Splint) ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองก่อนมาพบทันตแพทย์ได้ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว กรอบ งดเคี้ยวหมากฝรั่ง เลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ หลีกเลี่ยงการอ้าปากกว้างๆหรือกัดอาหารคำใหญ่ๆ
 2. หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อทำให้อ้าปากได้น้อย (1-2 นิ้วของผู้ป่วย) โดยเฉพาะหลังตื่นนอนตอนเช้า ให้ใช้นิ้วชี้-กลาง-นาง ทำการนวดกดจุดที่ปวด 15-30 นาที สลับประคบด้วยผ้าร้อนและเปียก 15-20 นาที จะช่วยลดอาการเจ็บปวดและทำให้อ้าปากได้กว้างขึ้นก่อนมาพบทันตแพทย์

จุดเด่นของบริการด้านทันตกรรมบดเคี้ยวของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาทันตกรรมบดเคี้ยว

ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับทันตแพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าควรได้รับการรักษาาด้วยวิธีใด ซึ่งที่พบได้บ่อยคือการใส่เฝือกสบฟัน ซึ่งจะต้องมีการพบทันตแพทย์มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อทำการพิมพ์ปาก และหลังจากนั้นอีกประมาณ 1 อาทิตย์จึงมาใส่เฝือกสบฟันและปรับแก้ไข และอาจจะต้องมีการนัดเพิ่มเติมเพื่อดูอาการซึ่งทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

(เพิ่มเติม…)

บริการทันตกรรมอุดฟัน

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 4488 Views

การอุดฟัน

การอุดฟัน คือ การบูรณะฟันที่ผุ หรือแตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากด้วยวัสดุอุดฟัน ซึ่งแบ่งได้สองชนิดใหญ่ ๆ คือ

 1. วัสดุอุดฟันสีเงิน หรือ Amalgam เป็นวัสดุอุดฟันดั้งเดิมที่นิยมใช้กันมาแต่อดีต มีความแข็งแรงทนทาน ราคาถูก เหมาะกับการบูรณะฟันหลังบริเวณที่มีการรับแรงบดเคี้ยวสูง
  • สำหรับประเด็นข้อสงสัยในส่วนของการอุดฟันด้วยอะมัลกัมนั้น จะได้รับอันตรายจากปรอทที่เป็นส่วนผสมของอะมัลกัมหรือไม่ จากการวิจัยและพิสูจน์โดยองค์กรระดับสากลนั้น ได้มีการรับรองจากหน่วยงานต่างๆว่า อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีความปลอดภัยและจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสุขภาพจากส่วนประสมของปรอทที่อยู่ในอะมัลกัมนั้น
 2. วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite Resin) คือ พลาสติกหรือเรซิน ที่ถูกพัฒนามาเพื่อความสวยงาม จึงเหมาะกับการบูรณะฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามมากๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุชนิดคอมโพสิทเรซินให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาบูรณะฟันหลัง เนื่องจากมีประสิทธิภาพทนต่อแรงบดเคี้ยวได้ดีทัดเทียมกับอะมัลกัม

โดยทั่วไปแล้ว ฟันที่ได้รับการอุดฟันหรือการบูรณะฟันเรียบร้อยแล้ว ยังมีโอกาสที่จะเกิด “การผุต่อ” หรือการแตกได้ หากไม่ระมัดระวังหรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ฟันเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลเช่นเดียวกับฟันปกติ กล่าวคือ การลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความแข็งมากๆ การทำความสะอาดที่ทั่วถึงและถูกวิธี การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รวมไปถึงการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของฟันให้คงทนอยู่ได้นานยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบริการการอุดฟันของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ที่มากประสบการณ์และเฉพาะทาง
 • ห้องทันตกรรมอันสมัยใหม่ สะดวกสบาย ช่วยให้การรักษาถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง อุปกรณ์เครื่องมือการอุดฟันอันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อโรคที่มีมาตรฐาน
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่าบริการและราคา ที่คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาในการอุดฟัน

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ความลึก ความใหญ่ของรอบผุ ซึ่งโดยทั่วไปใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

ทางคลินิคทันตกรรมดิไอวรี่ มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

ฟันผุ

ฟันผุซึ่งจำเป็นต้องทำการอุดฟัน นั้นไม่ได้เกิดจากแมงกินฟันอย่างที่หลายๆ ท่านเข้าใจ ฟันผุเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปาก ได้รับสารอาหารจำพวกน้ำตาลในปริมาณที่มากพอ จนทำให้แบคทีเรียในช่องปากนั้นปล่อยของเสียออกมาเป็นกรด ซึ่งกรดเหล่านี้จะไปทำลายผิวฟันและเนื้อฟัน ทำให้ฟันกลายเป็นหลุมและรูที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาการในระยะแรกนี้ บางคนอาจจะไม่มีความรู้สึกแปลกใดๆ หรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการเสียวฟัน รู้สึกมีหลุม หรือใช้ไหมขัดฟันแล้วไหมขาด อย่างไรก็ดี หากมีฟันผุแล้วไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ รอยผุเหล่านี้จะขยายตัวเข้าสู่โพรงประสาทฟัน ทำให้มีอาการปวดฟันหรืออาจเกิดเป็นหนองที่บริเวณปลายรากฟัน ซึ่งหากมีอาการในระยะนี้แล้ว จำเป็นต้องได้รับการรักษารากฟันต่อไป

พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

“ระยะเวลาและความถี่” ของเวลาที่ฟันเจอน้ำตาลนั้นจะมีผลต่อการเกิดฟันผุมากกว่า “ปริมาณ”ของน้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มนั้นๆ ดังนั้น หากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะของหวานที่มีความเหนียวที่ทำให้น้ำตาลติดอยู่กับฟันนานๆ เช่น ลูกอม หรือการดื่มเครื่องดื่มบ่อยๆ เช่น การจิบน้ำหวาน หรือดื่มน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลบ่อยๆ ระหว่างวัน จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้มากขึ้น

(เพิ่มเติม…)

บริการทันตกรรมขูดหินปูน

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 4897 Views

ขูดหินปูน ขัดฟัน

โดยปกติแล้วคนเรานั้นจะมีคราบจุลินทรีย์ก่อตัวจับบนฟันอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเวลาผ่านไปคราบจุลินทรีย์นั้นจะแข็งตัวขึ้นจนเป็นหินปูนซึ่งไม่สามารถแปรงออกได้ ซึ่งคราบสกปรกเหล่านี้จะทำให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบได้ การมีคราบหินปูนสะสมมีผลเสียหลายประการเช่น

 1. มีกลิ่นปาก
 2. เหงือกร่นซึ่งทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมาได้
 3. เหงือกอักเสบบวมแดง ทำให้แปรงฟันมีเลือดออกได้
 4. ทำให้ฟันดูเหลืองไม่สวยงาม
 5. หากมีหินปูนสะสมมากจะทำให้เป็นโรคเหงือกที่เรียกว่า โรคปริทันต์ ได้ ซึ่งหากมีอาการร้ายแรงจะทำให้มีอาการปวดฟัน ฟันโยกและหลุดไปในที่สุด

จุดเด่นของบริการการขูดหินปูนและขัดฟันของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ โดยล้วนเป็นทันตแพทย์ที่มากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมอันสมัยใหม่ สะดวกสบาย ช่วยให้การรักษาถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Air flow” ที่ใช้สำหรับการกำจัดคราบเหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้เกลี้ยงเกลามากกว่า ในกรณีที่คนไข้มีคราบสะสมมากจนวิธีขูดหินปูนขัดฟันทั่วไปไม่สามารถเอาออกได้หมด
 • อุปกรณ์เครื่องมือการขูดหินปูนและขัดฟันอันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อโรคที่มีมาตรฐาน
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่าบริการรักษา ราคา ที่คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาในการขูดหินปูนและขัดฟัน

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาการและปริมาณของคราบหินปูน โดยเฉลี่ยอาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง อนึ่งทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

(เพิ่มเติม…)

บริการเอ็กซเรย์ฟัน

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 5986 Views

การเอ็กซเรย์ฟันเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการวางแผนดูแลสุขภาพช่องปาก และพบได้ค่อนข้างบ่อย เพราะทุกคนที่เคยไปหาหมอฟันหรือนักทันตสุขอนามัยก็น่าจะเคยเอ็กซ์เรย์ฟันมาแล้ว ดังนั้น หากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเล็กน้อย ก็จะมีประโยชน์มาก

ขั้นตอนการเอ็กซ์เรย์ฟัน

การเอ็กซ์เรย์ฟันมักทำในคลินิกของทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม อันดับแรก ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมจะให้คุณสวมเสื้อคลุมตะกั่วหนัก ๆ เพื่อปกป้องร่างกายของคุณจากรังสี จากนั้นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมที่มีใบอนุญาตจะสอดเครื่องมือพลาสติกเข้าไปในช่องปากและขอให้คุณกัดเครื่องมือดังกล่าวไว้เพื่อให้ฟิล์มเอ็กซ์เรย์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์บริเวณที่กำหนด ในขั้นตอนนี้ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บ และจะมีการถ่ายภาพซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ภาพทั่วช่องปาก

ทำไมต้องถ่ายเอ็กซ์เรย์

จุดประสงค์หลักของการเอ็กซ์เรย์คือ ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันโรค การเอ็กซ์เรย์ฟันช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นปัญหาฟันหลายชนิด รวมถึงความเสียหายของกระดูก ฟันบาดเจ็บ และฟันผุด้วย ซึ่งนอกจากจุดประสงค์ในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันโรคแล้ว การเอ็กซ์เรย์ฟันยังเป็นเครื่องมือที่ประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา ผู้ป่วย

การเอ็กซ์เรย์ประเภทต่าง ๆ ที่พบบ่อย

ทันตแพทย์ใช้การเอกซ์เรย์หลายแบบด้วยกัน และจะเลือกโดยพิจารณาจากประเภทการรักษาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ต่อไปนี้คือการเอกซ์เรย์ที่ใช้บ่อยที่สุด

 • เอ็กซ์เรย์ฟันเฉพาะซี่: แสดงภาพของฟันทั้งซี่ตั้งแต่ตัวฟันจนถึงกระดูกที่พยุงฟัน
 • การเอ็กซ์เรย์ฟันกรามด้านใน: แสดงภาพของฟันซี่ในทั้งบนและล่าง นอกจากนี้ยังช่วยให้แพทย์มองเห็นว่าฟันแต่ละซี่สัมผัสอย่างไรด้วย
 • การเอ็กซ์เรย์แบบพาโนรามิก: แสดงภาพของฟัน กระดูกขากรรไกร โพรงจมูก ไซนัส และข้อต่อขากรรไกร มักนำมาใช้กับผู้ที่อาจจำเป็นต้องจัดฟัน
 • การเอ็กซ์เรย์การสบฟัน: แสดงภาพของช่องปากอย่างชัดเจนเพื่อช่วยหาว่ามีฟันเกินหรือฟันที่ยังไม่หักอยู่ในเหงือกหรือไม่
 • บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

(เพิ่มเติม…)

บริการตรวจฟัน

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 3782 Views

ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้เข้าพบอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน บางกรณีทันตแพทย์อาจแนะนำให้เข้าพบบ่อยกว่านั้นยกตัวอย่างเช่น คนไข้มีอาการของโรคเบาหวานร่วมด้วยก็ควรปรึกษาทันตแพทย์ว่าควรเข้าตรวจบ่อยขึ้นแค่ไหน

คนส่วนใหญ่รู้ความสำคัญของการไปตรวจฟันทุก6เดือน ถึงอย่างนั้นหลายๆคนก็ยังละเลยสุขภาพฟันตนเอง โดยมีเหตุผลต่างๆ นาๆ เช่น ไม่มีเวลา กลัวเจ็บ กังวลว่าจะถูกต่อว่าที่ไม่ดูแลรักษาฟัน เมื่อคุณละเลยการตรวจฟัน คุณมักจะมาพบทันตแพทย์เมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้น แล้วการรักษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมักมีความเจ็บปวด ทำให้ส่งผลกลับไปอีกครั้งว่ากลัวทันตกรรมเพราะความเจ็บปวด ทางที่ดีที่สุดที่จะ     หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการรักษาฉุกเฉินคือ ดูแลฟันและเข้าตรวจกับทางทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

 • การดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ฟันและเหงือกอยู่ในสภาพดีที่สุดอยู่เสมอ
 • ป้องกันการติดเชื้อหรือการพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ป้องกันไม่ให้ปัญหาลามไปมากกว่าที่ควร
 • ทันตแพทย์สามารถตรวจพบมะเร็งช่องปากได้ ซึ่งการพบอย่างรวดเร็วตั้งแต่เนิ่นๆสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้
 • ทันตแพทย์สามารถดูได้ว่าวิธีการที่คุณแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันนั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่
 • คุณสามารถสอบถามทันตแพทย์ถึงวิธีการบำรุงรักษาสภาพฟันและวิธีการจัดการปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับช่องปากได้
 • หากเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในช่องปาก ทันตแพทย์จะช่วยคุณวางแผนวิธีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากขึ้นได้
 • การดูแลทำความสะอาดจากผู้เชี่ยวชาญช่วยป้องกันไม่ให้คนไข้มีกลิ่นปาก

(เพิ่มเติม…)

บริการศัลยกรรมเหงือก

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 14632 Views

การรักษาโรคเหงือก – ทำศัลยกรรมเหงือก

การทำศัลยกรรมเหงือก คือการรักษาโรคเหงือกที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งมีหลายจุดประสงค์ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เช่น เพื่อความสวยงามของรอยยิ้ม เพื่อให้สามารถบูรณะฟันต่อไปได้ เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นสำหรับฟันที่เป็นโรคเหงือก

การศัลยกรรมเหงือกมีหลายวิธีตามจุดประสงค์ต่าง ๆ กันดังนี้

การศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน (crown lengthening)

รักษาในกรณีที่ เนื้อฟันที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการบูรณะ เช่น ความสูงของฟันไม่เพียงพอต่อการยึดติดของครอบฟัน/สะพานฟัน ทันตแพทย์จะพิจารณาผ่าตัดเพิ่มความยาวเพื่อให้สามารถบูรณะฟันเพื่อให้ใช้งานต่อไปได้ และในบางกรณีจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมากเกินไป (Gummy smile) เพื่อให้ผู้ป่วยมีรอยยิ้มที่ดูสวยงามขึ้น

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก (Gingivectomy and Gingivoplasty)

 • Gingivectomy คือ การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อกำจัดความลึกของร่องเหงือก ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีเกลารากฟันตามปกติ
 • Gingivoplasty คือ การศัลยกรรมตกแต่งรูปร่างเหงือก เพื่อการใช้งาน และความสวยงาม ซึ่งมักทำร่วมกับ Gingivectomy และบางกรณีอาจใช้รักษาผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมากเกินไป (Gummy smile) จากสาเหตุที่มีเนื้อเหงือกมาคลุมฟันมากไป

การศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก (Gingival graft)

เป็นการปลูกถ่ายเหงือกมาปิดบริเวณเหงือกร่น เพื่อปิดส่วนรากที่โผล่ในช่องปาก และเพื่อป้องกันเหงือกร่นมากขึ้น ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจาณาความเหมาะสมในการรักษาแต่ละเคสไป เนื่องจากแต่ละคนมีความสำเร็จในการรักษาไม่เท่ากัน

จุดเด่นของบริการการศัลยกรรมเหงือกของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาด้วยการศัลยกรรมเหงือก

ระยะเวลาในการรักษาด้วยการศัลยกรรมเหงือกจะขึ้นอยู่ความซับซ้อนของแต่ละกรณี ซึ่งโดยทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจะให้คำแนะนำและอธิบายก่อนจะทำการรักษาเฉพาะแต่ละเคสไปและทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

(เพิ่มเติม…)

บริการทันตกรรมเกลารากฟัน

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 14674 Views

การเกลารากฟัน

โรคปริทันต์กับการเกลารากฟัน

หากคราบจุลินทรีย์และคราบหินปูนไม่ได้ถูกกำจัดออกและสะสมมากจนทำให้โรคเหงือกมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าการรักษาโดยเพียงการขูดหินปูนทั่วไปจะรักษาได้ กล่าวคือจะมีการละลายของกระดูกรอบๆฟันหรือกระดูกที่รองรับฟัน ที่เรียกกันว่า โรคปริทันต์ ซึ่งสามารถรุนแรงได้ถึงระดับฟันโยกหลุดไปได้

 

การรักษาโดยการเกลารากฟัน

การรักษาโรคปริทันต์นัั้น ทันตแพทย์จะทำการเกลารากฟัน ซึ่งคือการทำความสะอาดผิวรากฟันให้สะอาดและเรียบ เพื่อให้คราบจุลินทรีย์สะสมได้ยากขึ้น โดยการรักษานั้นอาจจะต้องมีการฉีดยาชาร่วมด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบริเวณใต้เหงือก และระยะเวลาการรักษาจะใช้เวลามากกว่าการขูดหินปูน และขัดฟันทั่วไปซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของโรค

ระยะเวลาการรักษาด้วยการเกลารากฟัน

ระยะเวลาในการักษาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณหินปูน ระดับการละลายตัวของกระดูกเป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น ซึ่งทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

จุดเด่นของบริการการเกลารากฟันของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ คุ้มค่าการรักษา


สอบถามหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่

โทร. 02-275-3599 ได้ทุกวัน (ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.)
หรือสามารถติดต่อได้ทาง LINE: @theivorydental

(เพิ่มเติม…)

บริการทันตกรรมผ่าตัดขากรรไกร

Create Date | 23 มิถุนายน, 2019 3486 Views

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (ORTHOGNATHIC SURGERY)

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน จะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติของขากรรไกรร่วมด้วย นอกเหนือจากการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ โดยผู้ป่วยสามารถสังเกตุตนเองได้จาก มีคางยื่นออกมากผิดปกติ หรือ มีคางถอยหลังมากเกินปกติ เป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ การรักษาด้วยการจัดฟันทั่วไปจะไม่สามารถแก้ไขรูปหน้าได้ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากเอ๊กซเรย์ว่าควรมีการผ่าตัดร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนการรักษาคือ การจัดฟันในระยะต้นเพื่อเตรียมการผ่าตัด และตามด้วยการผ่าตัดขากรรไกร สุดท้ายคือการจัดฟันต่อจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นกับแต่ละบุคคล

ข้อดีของการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน

 1. ปรับโครงสร้างใบหน้าที่การจัดฟันปกติไม่สามารถทำได้
 2. แก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
 3. อาจช่วยลดอาการนอนกรนในกรณีผู้ป่วยคางถอยหลังมากผิดปกติ
 4. ช่วยให้ริมฝีปากปิดได้ปกติในบางกรณี
 5. ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้น

จุดเด่นของบริการการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันของคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่

 • ทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและมากประสบการณ์
 • ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล สะดวกสบาย
 • วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • การให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่ารักษาบริการ ราคา คุ้มค่าการรักษา

ระยะเวลาการรักษาการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ระยะเวลาในการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันนั้นจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของขากรรไกรที่ต้องแก้ไขของแต่ละบุคคล ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากจะทำงานร่วมกัน และจะให้คำอธิบายแก่คนไข้ที่เหมาะสมตามแต่ละกรณีก่อนทำการรักษา

ขั้นตอนนั้นจะทำการจัดฟันไประยะหนึ่งก่อน จึงทำการผ่าตัดและจัดฟันต่อจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งทางคลินิกทันตกรรมดิไอวรี่มุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วทันใจ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาได้เร็วที่สุด

(เพิ่มเติม…)